Parcelacija

Vas zanima parcelacija? Potem si poglejte spletno stran (https://www.dezis.si/sl/geodetske-storitve/evidentiranje-nepremicnin/parcelacija).

Parcelacija je združitev ali delitev parcele. Delitev parcel je oblikovanje večih parcel iz ene večje parcele. Združitev pa je nastanek ene parcele iz dveh ali več, ki imajo enako pravno stanje glede stvarnih in lastninskih pravic. Združimo lahko samo parcele, ki ležijo znotraj iste katastrske občine. Tako pri delitvi kot pri združitvi nastanejo nove parcele z novimi parcelnimi številkami.

Za parcelacijo se odločite zato, da boste lahko sklepali pravne posle, kot je naprimer menjava, prodaja, nakup, hipoteka… Preden pa se se parcelacija odpravi se posvetujte s geodetom o posebnostih tega področja in o morebitnih omejitvah.

Ko boste naročali parcelacijo morate podati ime katastrske občine v kateri parcele ležijo, številko parcele, ki jo delimo oziroma številke vseh parcel, ki jih združujemo.

Kadar želimo parcelacijo na parceli, ki je gradbena ali pa pripada drugi stavbi (cela ali samo del) potrebujemo za parcelacijo soglasje občine.

Za parcelacijo se morate odločiti kadar želite prodati, kupiti ali menjati le del parcele, ko dedujete samo del parcele ali pa želite razdeliti zemljišče med dediče, ko želite združiti več parcel v eno samo ali pa želite objektu dokupiti še en del in ko to določa akt organa neke skupnosti (na primer lokalne) ali akt državnega organa. Ta postopek lahko naročijo državni organ, organ samoupravne lokalne skupnosti, lastnik ali tudi solastnik nekega zemljišča, ki ga želimo razdeliti oziroma kose združiti. Parcelacijo zemljišča pod stavbo pa lahko zahtevajo imetniki stavbne pravice, lastnik oziroma solastnik tega objekta. Takšna parcelacija, torej tista, pri kateri gre tudi za nek objekt, lahko poteka tudi, če to zahteva upravljavec nekega javnega dobra.

Kdo so stranke parcelacije? Največkrat gre pri tem za lastnike zemljišč in tiste, ki mejijo na to zemljišče, torej sosede ali neke druge ljudi, ki jih ta parcelacija zajema.

Kdaj je ta postopek končan? V glavnem je to takrat, ko pristojni organ izda odločbo in vpiše meje, ki so nastale, v kataster.